Правила и условия

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между КАРЕТА ООД, действащо чрез уебсайта www.carreta.app и Приложението CARRETA, наричани по-долу Сайта и Приложението, от една страна,
и Потребителите на Сайта и Приложението, наричани по-долу Потребители, от друга.
КАРЕТА ООД е  дружество, регистрирано по ТЗ на Република България с ЕИК 207428297, със седалище и адрес на управление гр. София, жк Дианабад бл.15 ап.2.
Адрес на електронна поща: support@carreta.app
Сайтът на дружеството е www.carreta.app и всички негови подстраници.
Настоящите условия за използване на Сайта съдържат информация за дейността на www.carreta.app, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате Сайта. С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия, тъй като те уреждат използването и достъп до персонализираните услуги, наричани Услуги/Услуга на Приложението CARRETA, както и уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни. След регистрация на потребителски профил, Вие се съгласявате с тези условия и се задължавате да ги спазвате.
Моля, да отправяте писмено Вашите въпроси относно Правилата за поверителност, настоящите Общи условия, както и такива по технически неизправности по посоченият по-горе имейл адрес за контакт. По този начин ще можем лесно да проследим процеса по Вашето обслужване и Вашите запитвания.

Ι. ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА ВЪЗРАСТ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ
1.1. За да можете да използвате Сайта и Услугата, както и да осъществите достъп до опциите за използване на Приложението CARRETA, следва да:
– сте на възраст над 18-години, за да имате правомощието да сключвате обвързващ договор с нас и/или да имате разрешение по друг начин и правомощие да сключите законно това споразумение в държавата, в която Услугата е налична за Вас;
– да създадете акаунт и да предоставяте правилна информация, съгласно нашите Правила за поверителност;
– в случай, че желаете да ползвате платената версия на Приложението, да използвате един от посочените от нас методи на плащане, предоставяйки валидна информация.

ΙΙ. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА
2.1. На Сайта Потребителите могат да получават информация относно услугите, предоставяни от КАРЕТА ООД. Услугите включват възможност за използване на мобилно приложение CARRETA.
2.2. Дружеството предлага абонаментни планове, включващи различни възможности при използването на Приложение CARRETA, които се намират в секция Цени.
2.3. Потребителите на Сайта могат да изтеглят мобилното приложение от линковете за сваляне от Google Play и Apple Store, избирайки съответния бутон. След изтегляне на приложението, Потребителят може да използва безплатно всички опции на Приложението като е ограничен до въвеждането на 2 (две) превозни средства.
2.4. В случай че Потребителят желае да продължи да използва всички опции на Приложението CARRETA за повече от 2 (две) превозни средства, същият ще може да плати абонаментен план. Подробностите за използване на абонаментни планове са описани в секция Цени на Сайта.
2.5. Услугите на Сайта могат да се използват без да е необходима регистрация на потребителски профил.
2.6. Чрез контактната форма на Сайта Потребителите могат да отправят запитване към нас в полето за съобщения. С цел осъществяване на връзка с Потребител, същият следва да предостави: имена и имейл адрес за връзка.

III. УСЛУГАТА CARRETA
Ние предлагаме различни опции за използване на нашата Услуга.
3.1. Предоставената на Вас Услуга ще зависи от типа на абонаментния план, за който сте се регистрирали. 3.2. Услугата е достъпна чрез Приложението CARRETA и може да се използва само за Ваше лично ползване с нетърговска цел.
3.3. Всеки потребител избира сам абонаментен план за използване на услугата, като същия може да бъде променян при конкретни условия.
3.4. Ние си запазваме правото да променяме характеристики на абонаментни планове и да премахваме налични такива, за което ще бъдете предварително информирани. Когато промените са неблагоприятни за Потребителя, използвал съответния тип абонаментен план, ще имате възможност да прекратите съответния план.
3.5. Възможно е периодично да актуализираме приложението си, за да гарантираме неговата сигурност и подобрения. Поради тези причини Приложението CARRETA може понякога да поиска да го актуализирате с по-нова версия на същото.

IV. АБОНАМЕНТНИ ПЛАНОВЕ
За да отговорим на очакванията на всеки Потребител, ние сме се погрижили да изградим различни опции за използване на Услугата.
4.1. Можете предварително да се запознаете с абонаментните планове и след това да изберете най-подходящият за Вас, измежду следните:
4.1.1. Безплатен абонамент – предоставя пълната функционалност на Приложението CARRETA и е ограничено до въвеждането на 2 (две) превозни средства.
4.1.2. Абонамент Семейство – предоставя пълната функционалност на Приложението CARRETA и е ограничено до въвеждането на 6 (шест) превозни средства.

V. ЦЕНИ АНУЛИРАНЕ И ПОДНОВЯВАНЕ
5.1. Цените са представени на уебсайта www.carreta.app на КАРЕТА ООД и допълнително се съобщават при избор на абонаментен план.
5.2. В цената е включено използването на софтуера и персонализираната услуга. Всички цени са с включен данък добавена стойност (ДДС), като за Потребителя се визуализира крайната цена на Услугата. 5.3. В цената са включени такси за извършеното към нас плащане.
5.4. Можете да променяте по всяко време типа абонаментен план с друг тип. Такива промени се извършват преди края на текущия абонаментен период.
5.5. Абонаментът Ви към нас ще бъде автоматично подновен в края на приложимия период на абонаментния план, освен ако не го анулирате преди края на текущия период на абонамента. Анулирането ще влезе в сила в деня след последния ден от текущия абонаментен период и ще бъдете понижени до безплатната версия на Услугата.
5.5. При промяна в цените на Услугата CARRETA ще Ви съобщава предварително за всяка промяна в цената с най-малко 30-дневно предизвестие. Промените в цените ще влязат в сила в началото на следващия абонаментен период след датата на промяната на цената. В случай че не отмените абонамента си, Вие автоматично приемате новата цена.
5.6. Цената по избраният абонаментен план се заплаща предварително, докато абонаментът не бъде отменен. След заплащане и започване на абонамента не предоставяме възможност за възстановяване на суми.

VI. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
6.1. Услугата и Съдържанието са наша изключителна собственост , защитена с авторски права на нашите лицензодатели.  Всички търговски марки, марки за услуги, търговски имена, търговски облик, имена на домейни, патенти, изобретения, търговски тайни, авторски права, права върху база данни и всички други права на интелектуална или индустриална собственост (включително ноу-хау) по отношение на Услугата или Съдържанието са собственост на нас или на нашите лицензодатели.
6.2. Чрез използване на нашата услуга, ние не прехвърляме на Вас права (включително права на интелектуална собственост) или право на собственост по отношение на Услугата или част от нея, както и не прехвърляме такива права или право на собственост по отношение на Съдържанието или част от него.
6.3. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на Сайта (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Сайта или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Сайта и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
6.4. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Сайта, КАРЕТА ООД има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
6.5. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на Сайта.
6.6. Сайтът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните функционалности и информационни ресурси.
6.7. Сайтът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените функционалности и информационни ресурси. Сайтът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

VII. ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
7.1. Сайтът си запазва правото да добавя, променя или премахва услуги, без да е необходимо предварително предупреждение.
7.2. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни във връзка с промяната в характера на съответната Услуга.
7.3. Когато Потребител не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Сайтът в срок от един месец от получаването на съобщението.
7.4. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

VIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
8.1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
8.2. Страните се съгласяват, че в случай че някоя от разпоредбите от настоящите Общи условия се окаже недействителна това няма да води до недействителност на други клаузи или части от Общите условия. Недействителната разпоредба ще бъде заместена от повелителните норми на закона или действителната воля на страните.
8.3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, във връзка със Сайта и/или Приложението, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в Общите условия или приспособяването им към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

Вижте документа в PDF формат тук.