Лични данни

I. Въведение

Настоящата политика за защита на личните данни има за цел да информира нашите потребители, клиенти и партньори относно това, как ние от „Карета“ ООД, при  осъществяване на дейността си, събираме, използваме или споделяме личните данни, които Вие ни предоставяте, или които по друг начин сме получили.
Настоящата политика е изготвена в съответствие с изискванията за информираност по чл. 13 и чл. 14 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) /наричан по- долу „Регламент 2016/679“/ и другите приложими актове на Европейския съюз и на Република България, като посредством нея ние искаме да Ви информираме за извършваните от нас дейности по обработване на личните Ви данни, целите, за които се обработват, мерките и гаранциите, които ние предприемаме за защитата на обработваните данни, правата Ви и начина, по който може да ги упражните. Приетата от „Карета“ ООД политика за защита на лични данни е свързана с Общите условия за използване на мобилното приложение CARRETA, но не е част от тях.

Политиката за защита на личните данни се прилага по отношение на всички дейности и операции по обработване на лични данни, които ние извършваме, както и по отношение на всички модули и функционалности на мобилното приложение CARRETA.

„Карета“ ООД, декларира, че при осъществяване на дейностите по администриране, управление и поддръжка на мобилно приложение за автомобили и шофьори с наименование: CARRETA, както и на уеб сайт с URL адрес: https://carreta.app, спазва стриктно европейското и националното законодателство относно защитата на личните данни, като прилага съответните технически и организационни мерки, осигуряващи подходящо ниво на защита на данните при спазване на следните принципи, залегнали в чл. 5, т. 1 от „Регламент 2016/679“:

ΙΙ. Принцип на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност– Вашите лични данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, единствено и само при наличие на едно или няколко валидни правни основания, а именно;

а) изразили сте изрично съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели;

б) обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор;

в) обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо нас;

д) обработването е необходимо за целите на наш или на трета страна легитимен интерес, освен когато пред такива интереси преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи, които изискват защита на личните данни, по- специално когато субектът на данните е дете.

При наличие на едно или няколко от посочените по- горе основания, ние събираме и обработваме Вашите данни добросъвестно и прозрачно, предоставяйки Ви ясна, точна и достъпна информация за вида на данните, които обработваме, целите, за които ги обработваме, ще бъдат ли споделени с някого и при какви условия, както и какви са Вашите права.

 1. Принцип на „ограничение на целите“- Вашите лични данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по- нататък по начин, несъвместим с тези цели. По- нататъшното обработване за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели не се счита, за несъвместимо с първоначалните цели, за които сме събрали и обработили Вашите лични данни.
 2. Принцип на „свеждане на данните до минимум“– Личните данни, които ние събираме и обработваме са подходящи, свързани с и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Ние не събираме повече лични данни, отколкото имаме нужда, съобразно целите, за които сме ги събрали.
 3. Принцип на „точност“– Личните данни, които ние събираме, обработваме и съхраняваме са точни и поддържани в актуален вид. Ние предприемаме всички разумни мерки, за да гарантираме своевременното изтриване или коригиране на Ваши неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват.
 4. Принцип на „ограничение на съхранението“- Ние съхраняваме Вашите лични данни във форма, която да позволява Вашето идентифициране за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. Вашите лични данни могат да бъдат съхранявани за по-дълги срокове, доколкото ние ще ги обработваме единствено за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, при условие че бъдат приложени подходящите технически и организационни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679 с цел да бъдат гарантирани Вашите права.
 5. Принцип на „цялостност и поверителност“- Ние обработваме Вашите лични данни по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като прилагаме подходящи технически или организационни мерки.

ΙII. Дефиниции

За целите на настоящата политика, изброените по- долу термини имат следното значение:

 • „лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по- специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • „обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;
 • „регистър с лични данни“ означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип;
 • „администратор“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Съюза или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;
 • „обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;
 • „получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели“; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;
 • „трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;
 • „съгласие на субекта на данните“ означава всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;
 • „нарушение на сигурността на лични данни“ означава нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин.

 VI. Данни за администратора и за контакти с него.

„Карета“ ООД, наричано по-долу Дружеството, е юридическо лице, създадено през 2023 г., осъществяващо дейност по администриране, управление и поддръжка на мобилно приложение за автомобили и шофьори с наименование: CARRETA, както и на уеб сайт с URL адрес: https://carreta.app.

Мобилното приложение CARRETA е насочено към потребители- шофьори, собственици и ползватели на пътни превозни средства /ППС/, спомагайки и осигурявайки по удобен и лесен начин подсещането и планирането на бъдещи и непосредствено предстоящи задачи и събития, свързани с шофирането и собствеността на ППС.  

Мобилното приложение CARRETA има функционалности, позволяващи автоматична проверка на валидността на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ /ГО/, Винетка, Годишен технически преглед /ГТП/ на ППС, както и за регистрирани в системата на МВР нарушения на шофьорите- потребители.

Мобилното приложение CARRETA предлага на своите потребители допълнителни модули, като: Сервизна книжка /въвеждане на ремонти и обслужвания на ППС/; SMS паркиране; Дигитален портфейл с карти и валидност на лични документи.

Седалището и адресът на управление на Дружеството са: гр. София, п.к. 1172, р-н „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. 15, ап. 2.

На посочения по- горе адрес може да изпращате искания до Дружеството като администратор на данни, като същите могат да бъдат подавани и във всеки един наш офис.

Вашите искания може да отправяте и на следния електронен адрес: support@carreta.app

IV. Какви лични данни събираме и обработваме. Правни основания и цели за обработване на лични данни.

Когато се регистрирате и използвате мобилното приложение CARRETA, Вие ни предоставяте доброволно и информирано определена информация за Вас. За различните действия и използване на отделните функционалности на мобилното приложение CARRETA, ние обработваме следните Ваши лични данни:

 • Данни, свързани с Вашата физическа идентичност- имена, e-mail адрес, телефонен номер, акаунт в Google, Apple или Facebook- Вие ни предоставяте тези данни, които са необходими за първоначалната Ви регистрация, както и когато влизате в създадения вече потребителски профил в мобилното приложение CARRETA, за да можем да Ви идентифицираме в мобилното приложение;
 • Данни за Вашия Единен граждански номер /ЕГН/ и номер на шофьорска- Вие ни предоставяте тези данни, единствено в случай, че желаете да извършвате проверка в системата на МВР за наличие на регистрирани на Ваше име нарушения. В случай, че не желаете да извършвате проверка в системата на МВР за наличие на регистрирани на Ваше име нарушения, Вие не следва да въвеждате тази информация в потребителския си профил. Информацията за наличие или липса на наложени глоби от системата на МВР не се съхранява от „Карета“ ООД, посредством мобилното приложение.;
 • Данни за номер на пластика/бар код на карта. Тези данни следва да бъдат предоставени от Вас в случай, че желаете да използвате нашия Портфейл с карти.
 • Данни за Вашия телефонен номер и регистрационен номер на ППС. Вие ни предоставяте тези данни в случай, че желаете да използвате нашата услуга за SMS- паркиране;
 • Данни на ППС. Тези данни следва да ни бъдат предоставени в случай, че използвате функционалността на приложението- „Сервизна книжка“;
 • Регистрационен номер на ППС. Тези данни следва да ни бъдат предоставени в случай, че желаете да извършите проверка за валидността на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ /ГО/, Винетка, Годишен технически преглед на ППС /ГТП/;
 • Данни за физическа идентичност- имена, ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане, адрес, телефонен номер, e-mail адрес. Тази информация може да Ви бъде поискана единствено в случай, че се налага да сключите или изпълнявате договори и/или споразумения, както и когато ни възлагате от Ваше име да извършваме такива действия;
 • Чрез мобилното приложение CARRETA ние получаваме и обработваме определена техническа информация за Вашия IP адрес, MAC адрес, име на устройство, както и определени аналитични данни, посредством използване на аналитични инструменти на трети лица- /Google Analytics/. Тези данни са ни необходими и ни помагат за да анализираме използваните от Вас функционалности на приложението. Събирането на тези данни не позволява Вашата идентификация като отделен физически потребител.

Всички данни, описани по- горе, с изключение на техническата информация, събирана чрез аналитични инструменти, се въвеждат в мобилното приложение лично от Вас и се съхраняват в потребителския Ви профил до тяхното премахване или до изтриване на Вашия потребителски профил.

Ние обработваме Вашите лични данни въз основа на едно или няколко правни основания:

 • Вашето изрично информирано съгласие– например при доброволното въвеждане на данни лично от Вас в потребителския Ви профил, както и при използването на някои видове „бисквитки“ или други аналитични инструменти. Обработването на лични данни въз основа на Ваше съгласие, се извършва от нас при стриктно съблюдаване на условията, предвидени в чл. 7 от „Регламент 2016/679“, единствено и само в случай, че изразеното съгласие е дадено свободно, конкретно, информирано и недвусмислено. Даденото от Вас съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, напълно безплатно, по някой от следните начини: чрез подаване на писмено заявление, изпратено до седалището и адреса на управление на „Карета“ ООД, както и на следния е-mail адрес: support@carreta.app

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването на лични данни, основано на оттегленото съгласие, преди неговото оттегляне и обработката на лични данни за цели, за които не се изисква съгласие, както е предвидено в настоящата Политика. Оттегляне на даденото от Вас съгласие може да доведе до невъзможност за работа на някои функционалности на приложението или до необходимост от изтриване на потребителския профил изцяло.

 • Наш или на трета страна легитимен интерес, освен когато пред този интерес преимущество има Ваш интерес или Ваши основни права и свободи, които изискват защита на личните данни – Пример за наш легитимен интерес е налице в случай на установяване или предотвратяване на злоупотреби, пробив в сигурността на приложението и нерегламентиран достъп до същото; подобряване и надграждането на предоставяните от нас услуги, предявяването на правни претенции и съдебни искове и др.;
 • Изпълнение на нормативно установени задължения– Такива задължения могат да произтичат, както национални законови и подзаконови нормативни актове, така също и от правото на Съюза;
 • Изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор. Пример за тава е налице в случай, че Вие сте завършили регистрацията си и сте се съгласили с нашите Общи условия, както и в случай, че Вие ни възложите от Ваше име и за Ваша сметка да сключим договор с трето физическо или юридическо лице /договор за възлагане/;

Ние обработваме Вашите лични данни законосъобразно и добросъвестно за постигането на една или повече от изброените по- долу цели:

 • Да Ви предоставим услугите на мобилното приложение CARRETA, като осигурим безпроблемното използване от Ваша страна на всички негови функционалности, като: Проверка на валидността на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ /ГО/, Винетка, Годишен технически преглед /ГТП/ на ППС, наличието на регистрирани в системата на МВР нарушения на шофьорите- потребители; Сервизна книжка /въвеждане на ремонти и обслужвания на ППС/; SMS паркиране; Дигитален портфейл с карти и валидност на лични документи.
 • Да спазваме националното и международното законодателство;
 • Да надграждаме създаденото от нас, чрез подобряване на предлаганите услуги, изработване на нови функционалности и модули, подобряване на интерфейса на и сигурността на приложението;
 • Да защитаваме нашите права и законни интереси.

След постигане целта на обработването, Вашите лични данни, съдържащи се в поддържаните от „Карета“ ООД информационни регистри и системи, се унищожават при спазване на правилата и процедурите, предвидени в приложимите нормативни актове и в приетите от нас Вътрешни правила и мерки за защита на личните данни.

Мобилното приложение CARRETA е разработено по начин, който позволява във всеки един момент Вие сами да изтривате въведената от Вас информация, представляваща лични данни. Веднъж изтрита информацията от потребителския Ви профил не може да бъде възстановена от администратора или трети лица и същата не се съхранява и/или архивира в облачната инфраструктура.

Мобилното приложение CARRETA позволява Вие многократно да въвеждате и изтривате личните си данни в потребителския профил, в зависимост от Вашето желание за използването му.

 V. Как събираме и обработваме Вашите лични данни. С кого ги споделяме.

Ние събираме и обработваме информация за Вас по различни начини. В повечето случаи получаваме информация лично от Вас при и по повод регистрацията и използването на мобилното приложение CARRETA, чрез доброволното ѝ попълване във Вашия потребителски профил.

Вие ни предоставяте тази информация доброволно и ни давате изричното си съгласие да я обработваме. Тази информация включва вашите имена, имейл адрес, телефонен номер, данни за вашия автомобил, застраховки, коментари и всяка друга информация, която Вие решите да ни предоставите.

Както посочихме по- горе, ние също така получаваме техническа информация, когато използвате мобилното приложение, като данни за Вашия IP адрес, MAC адрес, име на устройство, както и определени аналитични данни, посредством използване на аналитични инструменти на трети лица- /Google Analytics/. Тези данни са ни необходими и ни помагат за да анализираме използваните от Вас функционалности на приложението. Събирането на тези данни не позволява Вашата идентификация като отделен физически потребител.

С кого споделяме Вашите данни:

Ние не предоставяме на трети лица/страни Вашите лични данни без изричното Ви съгласие, освен когато това е необходимо за изпълнение на наше законово задължение или в случай, че е налице наш законен интерес или законово основание за предоставянето на такива данни на трети лица.  

Извън горните случаи, получатели на данни могат да бъдат:

 • Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР и др.) при наличие на законово основание за това;
 • Счетоводни компании, извършващи счетоводно обслужване на дружеството, на база сключен изричен договор и споразумение за услувията на обработване на личните данни;
 • Банки и банкови институции;
 • Куриерски фирми и пощенски оператори– за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица- субекти на данни.
 • Доставчици на услуги /IT специалисти, адвокати и др./

Предоставянето на Ваша информация на трети страни се случва единствено след сключването с третата страна на писмено споразумение, относно условията за обработване на лични данни и необходимите мерки за защита.

Предаването на Ваши данни към физически и юридически лица, установени в държави и международни организации извън ЕС и ЕИП се осъществява при спазване на изискванията, предвидени в Регламент (ЕС) 2016/679, а именно: когато за съответната държава или международна организация е установено наличието на адекватно ниво на защита с решение на ЕК;  при наличие на алтернативен правен механизъм, с който се гарантира спазването на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679;  при наличие на други основания (дерогации), предвидени в Регламент (ЕС)2016/679, като например Ваше изрично съгласие.

VI. Колко дълго съхраняваме Вашите данни.

Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни за минимално необходим период, съобразно целите за обработката и в съответствие с принципа за ограничение на съхранението.

В зависимост от целите, за които са събрани и обработени Вашите данни срокът за тяхното съхранение е различен.

В случаите, когато Вашите данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, срокът за тяхното съхранение е ограничен от целите, за които са събрани и обработени, във връзка с конкретната функционалност на мобилното приложение. След изтичането на посочените срокове и в случай, че не съществува законово основание, свързано с подлежаща на архивиране информация, Вашите данни се унищожават по предвидения ред.

VII. Какви са Вашите права:

Във връзка с обработването и съхранението на предоставените ни от Вас данни, Вие имате определени права, предоставени Ви от Регламент 2016/679 и ЗЗЛД, като:

 • Право на достъп– това право Ви позволява да получите от нас потвърждение дали се обработват Ваши лични данни, и ако това е така, да получите достъп до тези данни и информация относно целите на обработването, съответните категориите лични данни, дали и ако да- пред кого ще бъдат разкрити личните Ви данни, получатели на данни в трети държави или международни организации. Когато е възможно, Вие може да изискате информация за предвидения срок, за който ще се съхраняват личните Ви данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок. Вие имате право да изискате от нас коригиране или изтриване на Ваши лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или да направите възражение срещу такова обработване. При упражняване на това свое право, Вие ще бъдете уведомени, кои функционалности на мобилното приложение ще бъдат ограничени или преустановени, вследствие упражняването на това Ваше право. Това е така, тъй като за функционирането на приложението като цяло или за използването на отделни негови функционалности, за нас е необходимо да събираме и обработваме определени Ваши данни, например: телефонен номер или профил в социална мрежа за завършване на Вашата регистрация; ЕГН и номер на шофьорска книжка при проверка за наличие на глоби в системата на МВР и др.
 • Право на коригиране на неточни или непълни данни– Вие имате право да поискате от нас да коригираме без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с Вас. В случай, че тези лични данни се съдържат единствено в потребителския Ви профил и са въведени там лично от Вас, то тогава ние ще Ви уведомим, че действията по коригиране следва да бъдат извършени от самите Вас.;
 • Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679- Вие имате право да поискате от нас да изтрием Вашите лични данни, с които разполагаме, в случай, че те не са ни необходими повече за целите, за които са били събрани, или пък се обработват с други цели. Вие може да поискате Вашите лични данни да бъдат изтрити и в случай на оттеглено съгласие или в случай на липса на дадено съгласие. Ние запазваме правото си да откажем изтриването на Вашите лични данни, в случай, че за нас е налице легитимен интерес за това.;
 • Право на ограничение на обработването- Вие имате право да поискате да ограничим обработването на Вашите лични данни, в случай, че същите са неточни, както и в случай, че същите се обработват без правно основание. Вие можете да поискате ограничаване на обработването на личните Ви данни и в случай, че оспорите наличието на наш легитимен интерес за обработването им, до произнасянето на компетентния регулаторен орган.;
 • Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679- Вие можете да упражните това си право когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и същото се извършва по автоматизиран начин.
 • Право на възражение- Вие имате право по всяко време на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до Вас, когато обработването е необходимо за изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на администратора или обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат Ваши интереси или Ваши основни права и свободи, които изискват защита на личните данни. Когато се обработват Ваши лични данни за целите на директния маркетинг, Вие имате право по всяко време да направите възражение срещу обработване на лични данни, отнасящо се до него за този вид маркетинг, което включва и профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг.
 • Право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до „Карета“ ООД (депозирано писмено или по електронен път), в което следва да посочите конкретно и обосновано Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на „Карета“ ООД, описан по- горе в настоящата политика.

Ако смятате, че са нарушени Ваши права по Регламент 2016/679, може да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни или до компетентния Административен съд.

 VIII. Мерки за защита на личните данни, въведени от „Карета“ ООД

Чрез приемането на Вътрешни правила и мерките за защита на личните данни, „Карета“ ООД е въвело мерки за ефективна защита на обработваните лични и възможност за упражняване на Вашите права, предвидени в Регламент 2016/679.

Ние използваме и прилагаме голям набор от мерки за адекватна защита на Вашите лични данни, сред които, но не само:

 1. Персонална защита, която задължава служителите и всички трети страни, които обработват лични данни по силата на договор, сключен с „Карета“ ООД, да преминат обучение и да се запознаят с нормативната уредба в областта на защитата на лични данни и Вътрешните правила.

С въведените от „Карета“ ООД Вътрешни правила и мерките за защита на личните данни е въведена забрана за споделяне на чувствителна информация (идентификатори, пароли за достъп и др.) между служителите, както и с други външни лица, които не са оторизирани от управителите;

 1. Физическа защита, посредством която, чрез организационни и технически мерки предотвратяваме нерегламентиран достъп и гарантираме защитата на нашите офиси и помещения;
 2. Защита на автоматизираните информационни системи и мрежи, посредством технически и организационни мерки за предотвратяване на нерегламентиран достъп до нашите системи и мрежите, в които се създават, обработват и съхраняват Вашите лични данни. Ние също така ограничаваме достъпа до системите, обработващи по електронен път Вашите лични данни, чрез въвеждането на потребителски профили и идентификатори, даващи възможност за проследяване използването и предотвратяването на копиране на информация. Ние също така осигуряваме защита от зловреден софтуер, като използваме на стандартни конфигурации за всяка компютърна и/или мрежова платформа, като софтуерът се поддържа единствено от оторизирани специалисти
 3. Криптографска защита;
 4. Документална защита, включваща създаването и поддържането на регистри за обработваните лични данни, определяне на ясни и точни условията за обработване на лични данни- категория, цели, начин и срок на съхранение и др.

Допълнителна информация за мерките за защита на личните данни в „Карета“ ООД, може да получите тук по електронен път, като изпратите запитване на следния e-mail адрес: support@carreta.app

 

Вижте документа в PDF формат тук.