Лицензионно споразумение

ЛИЦЕНЗИОННО СПОРАЗУМЕНИЕ С КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ

Уважаеми потребители, клиенти и партньори, преди да изтеглите и инсталирате Мобилното приложение CARRETA, прочетете внимателно настоящото Лицензионно споразумение, съдържащо правилата и условията за използването му, изложени по- долу.
Съгласно условията на настоящото лицензионно споразумение с краен потребител („Лицензионното споразумение“), сключено между „Карета“ ООД, с ЕИК- 207428297, със седалище и адрес на управление: гр. София, п.к. 1172, р-н „Изгрев“, ж.к. „Дианабад“, бл. 15, ап. 2 („Доставчик“ или „Ние“) и всяко физическо или юридическо лице (наричано по- долу „Краен потребител” или „Вие”), Вие имате право да инсталирате и използвате Мобилното приложение CARRETA („Мобилно приложение“), съблюдавайки стриктно условията на настоящото лицензионно споразумение и Общите условия за използването на приложението, находящи се в Раздел „Правила и условия“ на уеб сайт с URL адрес: https://carreta.app.
С избор на опцията „Приемам“ по време на инсталиране на Мобилното приложение CARRETA, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от условията на настоящото Лицензионно споразумение. В случай, че не сте съгласни с условията на настоящото Лицензионно споразумение, преустановете действията по инсталиране на приложението на Вашето мобилно устройство.
Настоящото Лицензионно споразумение не представлява договор за продажба на софтуерното приложение CARRETA, а урежда правилата, реда и условията за използване на мобилното приложение, Вашите права и задължения към „Доставчика“, гаранции и отговорност на „Доставчика“, право на интелектуална собственост върху мобилното приложение и приложимо право.

I. ПРАВИЛА, РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ
1. При приемане на настоящото споразумение Ние Ви предоставяме ограничено, неексклузивно, непрехвърлимо, безвъзмездно или възмездно (в зависимост от избрания абонамент) право „Лиценз“ за инсталиране и използване на мобилното приложение CARRETA („Мобилно приложение“), валидно за използване на всяко устройство, което „Крайният потребител” притежава или управлява.
2. Настоящото Лицензионно споразумение е в сила до момента, в който:
a) До момента, в който Вие прекратите или изтриете на потребителския си профил,
или
b) В случай, че Ние прекратим настоящото Лицензионно споразумение поради каквато и да било причина, включително, но не ограничено до случаи, в които „Карета“ ООД установи, че сте нарушили което и да е условие на настоящото Споразумение.
3. Мобилното приложение CARRETA предоставя достъп до определени услуги и уебсайтове на трети страни („Услуги на трети страни“). Използването на услугите на трети страни изисква достъп до интернет и може да се наложи да приемете допълнителни условия.
3.1. Ние не администрираме и не контролираме услугите, данните, информацията и съдържанието, до които може да получите достъп, като използвате услугите или уебсайтовете на трети страни. Вашите отношения с трети страни касаят единствено Вас и третата страна. Поради това, когато се ангажирате с такава трета страна, Вие го правите при нейните условия и правила. Всякакви жалби, въпроси, искове или оплаквания, свързани с проблеми или трансакции с трета страна, трябва да се отправят към нея.
3.2 Ние не даваме гаранции и не носим отговорност за използването от Ваша страна на услуги на трети страни.
4. Лицензионното споразумение влиза в сила единствено в случай, че „Крайният потребител” безусловно и неотменимо се съгласи с:
a) Условията на настоящото споразумение.
b) Общите условия за използването на приложението, находящи се в Раздел Правила и условия на уеб сайт с URL адрес: https://carreta.app.
c) Политиката за защитата на личните данни.
5. Ние нямаме задължение, но е възможно периодично да разработваме и внедряваме актуализации, допълнения, корекции на софтуерни грешки и други модификации, с цел да усъвършенстваме или по друг начин да модифицираме функционирането на Мобилното приложение CARRETA. Разработените от нас актуализации, допълнения или корекции може да бъдат инсталирани автоматично, без да Ви предоставяме допълнително известие или да получаваме допълнително съгласие от Вас. С приемане на настоящото Лицензионното споразумение Вие се съгласявате с тези автоматични актуализации. Ако не искате актуализации, можете да прекратите използването на „Мобилно приложение“.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ
6. Права на „Крайния потребител”:
a) Спазвайки условията на настоящото споразумение, Общите условия за използването на приложението и политиката за защитата на личните данни, Вие можете да използвате мобилното приложение CARRETA, съобразно неговото предназначение, функционалности и избрания абонаментен план за използване на услугата;
7. Задължения на „Крайния потребител”:
а) Вие нямате право да изменяте или модифицирате както цялото, така също част от мобилното приложение CARRETA, нито да разрешавате мобилното приложение CARRETA или част от него да бъде комбинирана и/или инкорпорирана в други програми или устройства;
b) Вие нямате право да дизасемблирате, декомпилирате, правите обратен инженеринг, създавате производни продукти, основани на цялото или част от мобилното приложение CARRETA;
c) Вие се задължавате да използвате мобилното приложение CARRETA по законен начин и в съответствие с приложимата местна, национална и международна нормативна уредба, без да нарушава авторските права, правата върху база от данни, търговската марка или друго право на интелектуална собственост, на което и да е лице;
III. ОТГОВОРНОСТТА НА ДОСТАВЧИКА
8. Mобилното приложение CARRETA не е разработено, за да удовлетвори индивидуалните изисквания на всеки един краен потребител, следователно Ние не носим отговорност, в случай че мобилното приложение CARRETA и неговите функционалности не отговарят на изискванията Ви;
9. Вие единствено носите отговорност за използване на Mобилното приложение CARRETA и решенията, взети при неговото използване.
10. Въз основа на настоящото лицензионно споразумение Вие декларирате и безусловно се съгласява, че Mобилното приложение CARRETA се предоставя на Вас „в състоянието, в което е“, като „Карета“ ООД не предоставя гаранция или ангажимент, в какъвто и да е вид, във връзка с функционирането, качеството или пригодността на Mобилното приложение CARRETA или услугите на трети страни.

11. Вие декларирате и безусловно се съгласявате, че Mобилното приложение CARRETA се предоставя без каквато и да е изрична или подразбираща се гаранция, до позволената от закона степен. „Карета“ ООД не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени, специални, наказателни или последващи щети или вреди, каквото и да е увреждане на имущество, обезщетение за загуба на спестявания или печалба, или загуба на данни, произтекли от всяко използване на Mобилното приложение CARRETA.
12. Ние не носим отговорност за годността на Mобилното приложение CARRETA за определена цел, нито даваме гаранции, че функционалностите на „Mобилното приложение“ отговарят на Вашите изисквания, или че работата му ще бъде без прекъсване или без грешки.
13. Вие поемате пълна отговорност и риск за решението си да използва Mобилното приложение CARRETA за постигане желаните от Вас резултати.
14. Ако компетентен орган установи, че някое от условията на настоящото Лицензионното споразумение е невалидно, незаконно или противоречи в някаква степен на националното законодателство на конкретната държава или юрисдикция, това условие или разпоредба в съответната степен ще бъде дерогирано от останалите условия и разпоредби, които ще продължат да действат така, както са уговорени между страните.

IV. ПРАВО НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ:
15. Вие, като „Краен потребител” приемате и се съгласявате, че авторските и всички сродни права, както и правото на собственост върху Mобилното приложение CARRETA, в това число, дизайнът на интерфейсите и базите данни, както и всички съпътстващи изработката им проучвания, разработки, скици, чертежи, планове, модели, документи, софтуер, дизайни, описания, документи, данни, файлове, матрици или каквито и да било средства и носители и свързаната с тях документация и други продукти, са собственост на „Карета“ ООД, в пълния им обем, съгласно действащото законодателство.

V. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
16. Настоящото лицензионно споразумение и всички въпроси, свързани с неговото тълкуване и прилагане, както и с използването на Mобилното приложение CARRETA, са подчинени на законодателството на Република България. Всички спорове, възникнали от настоящото лицензионно споразумение, се разглеждат от компетентния български съд, който има изключителната юрисдикция.